Bashkia Divjake e ka dorezuar raportin e moritorimit te zbatimit të Buxhetit Vjetor 2023

Bashkia Divjake e ka dorezuar raportin e moritorimit te zbatimit të Buxhetit Vjetor 2023, në Ministrinë e Financave, me shkresën nr. 1441 Prot., date 29.02.2024, brenda afateve të percaktuara në ligjin nr. 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, të nrdryshuar. Raporti i Monitorimit i Bashkise Divjake ështe paraqitur në perputhje me kërkesat e Udhezimit nr. 22, date 30.07.2018 “Për procedurat standarde të monitorimit te buxhetit në njësitë e veteqeverisjes vendore “.

Vazhdojne aplikimet për Skemën Kombëtare të Mbështetjes në Bujqësi deri ne date 19 prill 2024

Bashkia Divjake informon te gjithe subjektet nen juridiksionin e saj administrativ se vazhdojne aplikimet për Skemën Kombëtare të Mbështetjes në Bujqësi. Aplikimet behen në të gjitha zyrat e vendosura në Njësia Administrative Gradishte, Njësia Administrative Tërbuf, Njësia Administrative Remas, Njësia Administrative Grabian, si dhe tek Shtëpia e Kultures Divjake ku në katin e parë janë zyrat e Bashkisë .

Bashkia Divjakë do të asistoj të gjithë fermeret falas deri ditën e fundit të aplikimeve në gjitha zyrat me sipër. Fermeret Mund të aplikojë dhe on-line përmes portalit e-albania.

1️⃣Për të aplikuar në Masën e Mbështetjes me Naftë, ndiqni linkun:
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx…
2️⃣Për të aplikuar në 7 Masat e tjera, ndiqni linkun:
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx…

Aplikimet do të jenë të hapura deri më datë 19 prill 2024, ndaj BAshkia Divjake ben thirrje ta shfrytëzoni këtë kohë për të përfituar nga mundësia për ta marrë mbështetjen që ju takon për punën tuaj në bujqësi.

 

AlbaniaUSA