Lajme nga Divjaka

Bashkia Divjake e ka dorezuar raportin e moritorimit te zbatimit të Buxhetit Vjetor 2023

Bashkia Divjake e ka dorezuar raportin e moritorimit te zbatimit të Buxhetit Vjetor 2023, në Ministrinë e Financave, me shkresën nr. 1441 Prot., date 29.02.2024, brenda afateve të percaktuara në ligjin nr. 68/2017 "Për financat e vetëqeverisjes vendore", të nrdryshuar. Raporti i Monitorimit i Bashkise Divjake ështe paraqitur në perputhje me kërkesat e Udhezimit nr. 22, date 30.07.2018 "Për procedurat standarde të monitorimit te buxhetit në njësitë e veteqeverisjes vendore ".

Vazhdojne aplikimet për Skemën Kombëtare të Mbështetjes në Bujqësi deri ne date 19 prill 2024

Bashkia Divjake informon te gjithe subjektet nen juridiksionin e saj administrativ se vazhdojne aplikimet për Skemën Kombëtare të Mbështetjes në Bujqësi. Aplikimet behen në të gjitha zyrat e vendosura në Njësia Administrative Gradishte, Njësia Administrative Tërbuf, Njësia Administrative Remas, Njësia Administrative Grabian, si dhe tek Shtëpia e Kultures Divjake ku në katin e parë janë […]

Lexo te gjitha Postet

AlbaniaUSA