1 – Të dhënat e koordinatorit për të drejtën e informimit

 • Emer mbiemer i Koordinatorit : Andi Bullari
 • Adresa postare/elektronike e Kordinatorit : abullari1989@hotmail.com
 • Orari i punës : 08:00-16:00
 • Detyrat dhe kompetencat e Koordinatorit
 • i mundëson çdo kërkuesi të drejtën për t’u njohur me informacionin publik, sipas këtij ligji, duke u konsultuar me dokumentin origjinal ose duke marrë një kopje të tij;
 • krijon, mban, publikon dhe përditëson regjistrin e kërkesave dhe përgjigjeve brenda afatit të parashikuar në pikën 1, të nenit 8, të këtij ligji;
 • bashkërendon punën për plotësimin e kërkesave për informacione brenda afateve dhe sipas mënyrës së parashikuar në këtë ligj;
 • regjistron kërkesat për informacion dhe cakton një numër rendor për secilën prej tyre;
 • dërgon kërkesën për informim te një Autoritet tjetër Publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur rezulton se Autoriteti Publik ku është depozituar kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar;
 • verifikon rastet për dhënien falas të informacionit qytetarëve, sipas parashikimit të pikës 5, të nenit 13 të këtij ligji;
 • kryen njoftimet paraprake, sipas neneve 14 dhe 15, të këtij ligji, si dhe komunikon me kërkuesin, sipas nevojës për trajtimin e kërkesës për informacion publik.
 • Adresës postare/elektronike për depozitimin e kërkesave për informim : POSTA DIVJAKE 9022

4 – Informacion i dhënë më parë

6 – Kufizimi i së drejtës së informimit

AlbaniaUSA