Programi buxhetor afatmesëm 2023-2025 përfundimtarë.

Pba 2023-2025

Vendimi i këshillit bashkiak për PBA 2023-2025

Vendimi i keshillit bashkiak per PBA 2023-2025

Kthim përgjigja e prefektit

Kthim pergjigja e prefektit

1-Relacioni I PBA 2023-2025

PBA 2023-2025 MFE

2-Pasqyrat e PBA

combinepdf
Shenim : Tek Programi 06260 Shuma totale duhet jete  116 186 mije leke qe i perket planifikimit te vitit 2024  ,por per shkak te gabimit ne program e FPT shuma totale eshte 956 046 mije leke , ndersa fondet per paga ,sigurime shoqerore ,shpenzime korente dhe shpenzime kapitale perputhet me tavanet buxhetore  dhe konkretisht me shume totale 116 186 mije leke.

 

AlbaniaUSA