1 – ORGANIZIMI ADMINISTRATIVO – TERRITORIAL, MISIONI DHE FUNKSIONET 

 • 1 - Ndarja Administrativo - territoriale

  • Njesite Administrative  dhe nën-ndarjet e tyre
 • 2 - Të drejtat, përgjegjësitë dhe misioni

  • Kliko këtu për të hapur dokumentin e plotë
 • 3 - Funksionet

  • Funksionet në fushën e infrastrukturës dhe sherbimeve publike
  • Funksionet në fushën e sherbimeve sociale
  • Funksionet në fushën e kulturës, sportit, dhe sherbimeve argetuese
  • Funksionet në fushën e mbrojtjes së mjedisit
  • Funksionet në fushën e bujqësisë, zhvillimit rural, pyjeve dhe kullotave publike, natyrës dhe biodiversitetit
  • Funksionet në fushën e zhvillimit ekonomik vendor
  • Funksionet në fushën e sigurisë publike
  • Funksionet dhe kompetenca të deleguara
 • 4 - Organi Ekzekutiv (Kryetari i Bashkise)

  • Procedurat e zgjedhjes
  • Detyrat dhe kompetencat
  • Të dhënat për arsimin, kualifikimet, paga e kryetarit dhe deklarimi i pasurise
  • Vendimet, urdhëresat, dhe urdherat me karakter normativ
  • Orari i pritjes se qytetareve
  • Adresa Postare/Elektronike

2 – ORGANI PERFAQESUES I BASHKISË, KB

 • 1 - Përberja dhe Struktura

  • Anëtarët e Keshillit
  • Kryetari i Këshillit
  • Sekretari i Këshillit
  • Komisionet
  • Grupet e Keshilltarëve

   

 • 2 - Detyrat dhe kompetencat

  • Kliko këtu për të hapur dokumentin e plotë
 • 3 - Rregullorja e KB

  • Kliko këtu për të hapur dokumentin e plotë
 • 5 - Administrata e Bashkisë

  • Struktura Organizative dhe numri i punonjesve
  • Rregullorja e organizimit dhe funksionimit te administratës
  • Struktura e pagave
  • Orari i punës së bashkisë, njësive administrative dhe njësive të varësisë
  • Detyrat e administrates se njësive administrative
  • Organizimi dhe funksionimi i njesive ne varesi
  • Njoftimet mbi vënde të lira pune dhe procedurat e rekrutimit
  • Adresa postare dhe elektronike e zyrave te Bashkive/ njesive administrative të Bashkisë
 • 3 - ORGANI PERFAQESUES I BASHKISË, KB

  • Kalendari i Mbledhjeve te KB
  • Njoftimet per mbledhjen e KB
  • Rendin e dites se mbledhjes se KB
  • Projekt – vendimet ne proces shqyrtimi  nga KB
  • Vendimet, Urdhëresat dhe urdhrat me karakter normativ
 • 6 - Mekanizmat monitorues dhe të Kontrollit

  • Karta e audutimit të brëndshëm
  • Kodi i etikes per audituesit e brendshem
  • Plani strategjik dhe vjetor i njesive te auditimit te brendshem
  • Raporti i auditimit te brendshem te ushtruar ne bashki
  • Raporti perfundimtar i kontrollit te jashtem (KLSH) te ushtruar ne Bashki
  • Plani i veprimit per zbatimin e rekomandimeve te lena ne perfundim te procedurave te auditimit
AlbaniaUSA