wdt_ID Te Hyrat dhe Financimet Shuma Te Dalat Program Totali Pagat KontribSig. Shoq. Shpenz. operative Investime Investime Fond I vecante Fond per Ristrukturim Transferime
1 Transfertat Pakushtezuar 2018 203,96 Planifikimi i Menaxhimit dhe Administrimt 1.110 227,109,200 94,36 0,00 0,00 33,178,000 550,00
2 Rruge 4.530 82,505,915 0,00 0,00 82,505,915
3 Transfertat trasheguara nga 2017 16,00 Investime ne ndermarrjen e Pausrise Publike 6.260 9,548,000 0,00 0,00 9,548,000
4 Investime per arsimin 9.120 16,397,854 0,00 0,00 10,447,854
5 Investime per arsimin 9.230 6,090,720 0,00 0,00 6,090,720
6 Infrastruktura e Ujitjes dhe kullimit 4.240 3,100,000 0,00 0,00
7 Te ardhura trasheguara nga 2017 2,80 Administrimi i Pyjeve 4.260 700,000 512,30 0,00 0,00 11,00
8 Mbroj.e.prodh.Bujq,blek.agro,( rrugët rurale) 4.520 7,677,000 4,27 0,00 0,00 764,122
9 Ndermarrja e Ujesjellesit 6.330 11,329,580 0,00 0,00 10,000,000
10 Te Ardhurat 2017 210,20 Sherbime publike vendore 6.260 61,670,597 35,84 0,00 0,00
Te Hyrat dhe Financimet Shuma Te Dalat Program Totali Pagat KontribSig. Shoq. Shpenz. operative Investime Investime Fond I vecante Fond per Ristrukturim Transferime
AlbaniaUSA